Zabrana donošenja oružja, municije i sličnih predmeta, kao i hemikalija, u školu
1. Zabranjuje se donošenje oružja u školu i nošenje oružja u školi, u školskom prostoru ili na školskim priredbama u smislu Zakona o oružju u njegovoj važećoj verziji. Tu spadaju predmeti koji su u Zakonu o oružju navedeni kao zabranjeni (naročito takozvani noževi-leptiri, bodeži, noževi-skakavci, noževi iz čije drške ispada sečivo, čelične palice, pendreci, bokseri itd.), zatim predmeti za koje po Zakonu o oružju postoji zabrana nošenja (noževi za rukovanje jednom rukom i noževi sa čvrstim sečivom dužim od 12 cm itd.), kao i vatreno oružje.
2. Zabrana se odnosi i na predmete sa istom namenom (npr. gasno, startno ili signalno oružje), uređaje za raspršivanje plina, hladno oružje sa sečivom i vatreno oružje, kao i predmete koji se mogu koristiti kao oružje kao što su mesarski noževi, kuhinjski noževi ili džepni noževi, biber-sprejevi i laserski pointeri.
3. Takođe je zabranjeno oružje čije je korišćenje delimično ili potpuno izuzeto od obaveze posedovanja dozvole za nošenje oružja, ili od određene zabrane, ili koje je iz područja namene Zakona o oružju potpuno ili delimično izuzeto (npr. oružje-igračke ili Soft-Air oružje sa energijom projektila do 0,5 džula). Takođe se ne dopušta donošenje ili nošenje imitacije oružja, koje na osnovu njegovog spoljašnjeg izgleda može biti zamenjeno sa oružjem navedenim u smislu Zakona o oružju.
4. Zabrana važi i za punoletne učenice i učenike koji poseduju dozvolu za nošenje oružja (Dozvolu za nošenje oružja ili Malu dozvolu za nošenje oružja) ili koji smeju da nabave oružje za koje nije potrebna dozvola za nošenje.
5. Ne dopušta se takođe donošenje i nošenje municije bilo koje vrste, vatrometnog materijala, baruta, kao i hemikalija koje se mogu upotrebiti za eksplozivne spojeve.
6. Uprava škole može u pojedinim slučajevima dopustiti izuzetke, npr. kod sportskih ili pozorišnih predstava, kod nastave domaćinstva ili kod školskih priredbi na kojima se prodaje hrana.
7. Svi učenici i učenice na početku svake nove školske godine moraju da se upoznaju sa sadržajem ove naredbe (RdErl.). Pri tom je potrebno naročito obratiti pažnju na različite opasnosti za učenike u zavisnosti od njihove starosne dobi. Potrebno je takođe ukazati na to da prekršaj protiv zabrane donošenja ili nošenja oružja itd. može za posledicu imati vaspitnu ili prekršajnu meru.
8. Jedan štampani primerak ove naredbe (RdErl.) prilikom upisa u školu (po pravilu u prvu i petu godinu školovanja, kao i kod upisa u strukovne škole) daje se na znanje roditelju ili staratelju učenika/učenice.
9. Ova naredba (RdErl.) stupa na snagu dana 1.9.2014. godine, a van snage stavlja se po isteku dana 31.12.2019.